Mi a GDPR?

“Általános adatvédelmi rendelet, hivatalosan Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (angolul: General Data Protection Regulation, röviden: GDPR) az Európai Unió rendelete, amely az EGT területén tartózkodó természetes személyek személyes adatait védi és rendelkezik a tagállamok közötti szabad információáramlásról.

A rendelet 2016. május 24-én lépett hatályba, és kétéves türelmi időszak után 2018. május 25-től kell alkalmazni.”

/Forrás: Wikipédia/

 


 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a Sosftinvent Bt  tájékoztatja (Adatkezelő)
Önt arról, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében Önt megilleti a személyes adatok védelméhez való jog és ez alapján az adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat aláírásával, Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az alábbiakban megjelölt adatkezelési célok érdekében adatait kezelje.

 

Mi az adatkezelés célja/jogalapja?

Az adatkezelés jogalapja:

az Ön hozzájárulása az adati kezeléséhez, vagy Ön és az Adatkezelő között létrejött olyan jogviszony, melynek teljesítéséhez az Ön adatainak kezelésére van szükség.

Az adatkezelés célja:
A személyes adat felhasználása vagy továbbítása egyrészt közvetlen üzletszerzés céljára történik. Az Adatkezelő jogosult az Ön személyes adatait az Ön irányában történő reklámtevékenység folytatása céljából felhasználni, mely reklámtevékenység során az Adatkezelő jogosult arra, hogy az Ön részére reklámanyagokat, prospektusokat, valamint az Adatkezelő tevékenységéről szóló tájékoztatásokat küldjön.
Az adatkezelés másrészt az Ön és az Adatkezelő között a jövőben létrejövő szerződéses jogviszony előkészítésének, valamint az előkészítés céljából szükséges hatósági eljárásokban történő felhasználás céljából kerül kezelésre. Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy amennyiben a személyes adatainak kezelésére
a) az Önre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll kerül sor, abban az esetben az Ön további külön hozzájárulása nélkül, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti a személyes adatait az Adatkezelő.

 

Mennyi az adatkezelés időtartama?

Jogszabály szerint:
- az adatkezelés kezdő időpontja: hozzájáruló nyilatkozat kelte
- az adatkezelés időtartama: az adatkezelés az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb az Ön és azAdatkezelő között létrejött jogviszonyból eredő jogok / kötelezettségek  érvényesíthetőségének / kikényszeríthetőségének elévüléséig tart.

A COOKIE elhelyezésére vonatkozó szabályok

Rendszerünkben az alábbi esetekben és élettartammal használunk jelenleg cookie-kat:
- folyamat azonosítók (session, pénznem, stb...) - böngésző bezárása
- explicit tartalom - böngésző bezárása
- forrás azonosító - 60 nap
- utoljára megtekintett tartalom - 60 nap
- ajánlott tartalom - 60 nap
- mobil verzió, design váltás - 365 nap
- támogatási adatok eltárolása - 365 nap
- kilépési ajánlat - 30 nap

A weboldal külső (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhatnak, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért pedig a Szolgáltató minden felelősségét kizárja.

 

Kik jogosultak az adatok megismerésére?
Azon hatóságok, illetve harmadik személyek, amelyek részére történő adat továbbítás az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi előírások, vagy Ön és az Adatkezelő között fennálló jogviszony teljesítése miatt, illetve az Ön érdekében szükséges. Az adatok megismerésére jogosultak különösen: az Adatkezelő munkavállalói, az Adatkezelő könyvelését ellátó személy, a kiállított számlák esetében a számlák adattartalmának megismerésére jogosult hatóságok, az Adatkezelő munkavállalói vonatkozásában a munkaviszonnyal kapcsolatban eljáró hatóságok, az Adatkezelőnél nyilvántartott tanulók vonatkozásában a jogszabályi előírások szerinti hatóságok

 

Melyek az adatkezeléssel kapcsolatos jogok?

Tájékoztatás kéréshez való jog
Ön az Adatkezelő nevére és címén / e-mail címén keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arra nézve, hogy az
Adatkezelő - milyen személyes adatait,
- milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból,
- milyen forrásból,
- mennyi ideig kezeli,
- az Adatkezelő kinek, mikor, mely jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította személyes adatait.
Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

Helyesbítéshez való jog
Ön, az Adatkezelőnek a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

Törléshez való jog
Ön, az Adatkezelőnek a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak törlését. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály az Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő az adat(ok) törléséről Önt, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

Tiltakozáshoz való jog
Ön, az Adatkezelőnek a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségein keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha:
a) az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges;
b) az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel
szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
c) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
d) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás, illetve közvetlen üzletszerzés céljára történik;
e) a tiltakozás jogának gyakorlását törvény lehetővé teszi.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a tiltakozás megalapozott, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – az Adatkezelő megszünteti.
Az adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Hozzájárulás visszavonásához való jog
Az adatkezeléshez adott hozzájárulását Ön az Adatkezelő honlapján megtalálható, vagy közvetlenül az Adatkezelőtől nyomtatott formában kérhető nyilatkozat kitöltésével, aláírásával és az Adatkezelőhöz történő visszajuttatásával visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonásáról szóló nyilatkozatnak az Adatkezelő által történő átvételét követően az adatkezelést haladéktalanul megszünteti és adatait a nyilvántartásából törli, amennyiben annak jogszabályi akadálya nincs. Az Adatkezelő az adatkezelés megszüntetéséről és adatai törléséről, vagy annak akadályáról Önt, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező törvényszék előtt. Bejelentéssel, panasszal a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

(www.naih.hu, 1125 Bp. Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,

telefon: +36-1-391-1400,

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

élhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Alapítványunk, az általános adatvédelmi rendelethez kapcsolódó, dokumentumai:

 


Adatkezelési Szabályzat


 

E-Bridges 2003 - 2020